• معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها : رضا خواجه نائینی
    معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها : رضا خواجه نائینی
    رضا خواجه نائینی
    معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها
    دکترا - اقتصاد توسعه - دانشگاه فردوسی مشهد
    تلفن تماس :051-38491202
    رایانامه :