• مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی
    مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی
    بهتاش باقریان
    مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی
    تلفن تماس :05138491298
    رایانامه :