• دسته بندی گالری
      •  
      • نشست تخصصی سرمایه گذاری خارجی با موضوع بررسی قانون مسدود سازی و فرآیند همکاری با SME ها - 22 شهریور 97