• دسته بندی گالری
      •  
      • دیدار و گفت و گوی آقایان دکتر فرشاد مومنی و دکتر رضا قلی با معاون اقتصادی و مدیران معاونت اقتصادی