• دسته بندی گالری
      •  
      • نشست مشترک معاون اقتصادی با شهردار منطقه هشت، پیرامون فرصت هاو چالش های سرمایه گذاری سطح منطقه