• مدیر تامین منابع مالی: سید محمد عنبری
    مدیر تامین منابع مالی: سید محمد عنبری
    سید محمد  عنبری
    مدیر تامین منابع مالی
    دانشجوی دکترا - مدیریت DBA -
    تلفن تماس :38451435- 051
    رایانامه :