مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۰:۳۱ ۳۰
طبقه بندی: رویکرد اکو توریسم
چچ
2LPZg9in2YbYsyAxINmD2LTZgSDYsdmI2K8g2KfZg9mIINm+2KfYsdmD

سکانس 1 کشف رود اکو پارک

سکانس(۱) کشف رود، پهنه ای یکنواخت در حریم شهر مشهد است که به لحاظ کاربری اراضی و پهنه بندی کالبدی عملکردی همگن است در این سکانس خصلت زیست محیطی و رویکرد مداخله (با توجه به در نظر گرفتن مرز محدوده و حریم شهر) یکسان و مشابه بوده و غالباً پهنه های کشاورزی و اراضی زراعی میباشد که به دلیل نبود هرگونه فعالیت آلودگی زا ویژگی زیست محیطی و رویکرد مداخله یکسانی دارد.

فعالیت های پیشنهادی سکانس:
۱ - بیشه زار - اکو پارک
۲ - سایت پرواز بالن
۳ - صفه های چشم انداز

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حدفاصل مرز حریم شهر مشهد در ضـلع غربی تا حوزه منفصــل توس
عنوان لینک: سکانس 1 کشف رود اکو پارک
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.1970820426941
Qt: 1.9304530620575