۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۳۰ ۵۷
چچ

شناسنامه فرآیند سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های غیر ساختمانی

-
مرجع صادرکننده: شهرداری مشهد
تاریخ تصویب: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
فایل ضمیمه
فهرست طبقات
آخرین آیین نامه،قوانین و مقررات شناسنامه
پربازدیدترین آیین نامه،قوانین و مقررات شناسنامه