۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۲۸ ۴۳
چچ

دستورالعمل شرح خدمات بخش خصوصی ارزیابی و تعیین صلاحیت آنان

-
مرجع صادرکننده: شهرداری مشهد
تاریخ تصویب: ۲۷ دی ۱۳۹۲
فایل ضمیمه