۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۲۶ ۴۲
چچ

دستورالعمل روشهای شناسایی ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری

-
مرجع صادرکننده: شهرداری مشهد
تاریخ تصویب: ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
فایل ضمیمه