۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۲۴ ۴۱
چچ

دستور العمل روش های شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران

-
مرجع صادرکننده: شهرداری مشهد
تاریخ تصویب: ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
فایل ضمیمه