۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۱۶ ۴۷
چچ

آیین نامه مشوق های سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز

-
مرجع صادرکننده: شهرداری مشهد
تاریخ تصویب: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
فایل ضمیمه
فهرست طبقات
آخرین آیین نامه،قوانین و مقررات آیین نامه
پربازدیدترین آیین نامه،قوانین و مقررات آیین نامه