دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۹ ۱۸۷
طبقه بندی: ترجمه ها
چچ
سیاستگذاری های اقتصادی در واکنش به بیماری های همه گیر : طراحی شاخص مشوق های اقتصادی کووید 19

سیاستگذاری های اقتصادی در واکنش به بیماری های همه گیر : طراحی شاخص مشوق های اقتصادی کووید 19

اجازه انتشار: قید نشده
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
فهرست طبقات