یکشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۰۳ ۲۹۰
طبقه بندی: ترجمه ها
چچ
دارایی های مولد شهری برگرفته از کتاب ثروت عمومی شهرها

دارایی های مولد شهری برگرفته از کتاب ثروت عمومی شهرها

پیشگفتار
کلا نشهری چون مشهد از سویی با هزین ههای جاری هنگفت دست و پنجه نرم م یکند و از سوی دیگر در مسیر
توسعه، نیازمند تحمل مصارف و هزینه های عمرانی فراوان است و اتکا به درآمدهایی که دستخوش نوسانات
اقتصادی شهر م یشوند، حرکت در این مسیر را دشوار م یسازد. در این رابطه، تنها دسترسی به منابع پایدار
درآمدی است که م یتواند پشتیبانی مطمئن برای حرکت های اقتصادی مدیریت شهر باشد.
شهرها چندین برابر ارزش بدهی عمومی خود دارای یهای عمومی در اختیار دارند که قابلیت تبدیل شدن به
منبع درآمد پایدار را دارند. شهر مشهد نیز از دارای یهای عمومی و ثروت پنهان و آشکار فراوانی برخوردار است.
این دارای یها به دو گروه اصلی دارای یهای قابل فروش )شامل زمین، ساختمان و...( و غیر قابل
فروش )مانند پار کها و محیط طبیعی شهر( قابل دست هبندی هستند. مشهد علاوه بر دارای یهای
تجاری، صاحب دارای یهای اجتماعی و انسانی ارزشمندیست که برای شکوفا شدن نیازمند
شناسایی و مدیریت حرف های هستند.
از آ نجا که دارای یهای شهر مشهد ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به منابع درآمدی پایدار و تامین مالی
هزین ههای جاری و عمرانی شهر دارند، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، به عنوان عهد هدار تولید فرصت های
درآمدزا و راهبری اقتصاد شهر به سوی رونق پایدار، با پیشنهاد ترجمه کتاب «ثروت عمومی شهرها »، حمایت
مادی و معنوی از این اثر را به عهده گرفته است. این کتاب حاوی نکات ارزنده و درخور توجهی در مولدسازی
دارای یها است. نویسندگان کتاب توضیح داد هاند که، مولدسازی دارای یهای شهر، مستلزم سرمای هگذاری در
زیرساخ تها، اتکا به شواهد و حقایق در شناخت دارای یها و مدیریت علمی مستقل از جریانات سیاسی آن
دارایی هاست.
کتاب «ثروت عمومی شهرها »، بر اساس ارتباط بین شناسایی دارای یهای مولد شهر و سرمای هگذاری در
زیرساخ تها، هر شهر را در یکی از دو گروه درجازن و نیرومند قرار داده است. در شهر درجازن، ثرو تهای فیزیکی،
انسانی و اجتماعی هدر م یرود اما شهر نیرومند در گذشته دارای یهای خود را شناخته و در آ نها سرمای هگذاری
کرده است و امروز از توسعه آن دارای یها بهره م یبرد.
گزارش پیش رو شامل خلاصه بخ شهایی از کتاب فوق است که با بررسی تجربه شهرهای نیرومند و درجازن
در دنیا نشان م یدهد که چگونه با شناسایی دارای یهای عمومی و مدیریت حرف های آ نها م یتوان رشد و
شکوفایی اقتصادی شهر را در بلند مدت رقم زد.

پروین تشکری صالح
کارشناس گروه برنامه ریزی و توسعه معاونت اقتصادی

اجازه انتشار: قید نشده
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
فهرست طبقات