یکشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۱۳ ۱۹۹
طبقه بندی: ترجمه ها
چچ
ارزیابی تأثیرات اقتصادی جشنواره ها و رویدادها ( راهنمای پژوهشی)

ارزیابی تأثیرات اقتصادی جشنواره ها و رویدادها ( راهنمای پژوهشی)

پیشگفتار
از دیرباز برگزاری رویدادهای بسیاری با موضوعات مختلف در سطح جهان در مقیا سهای زمانی متفاوت اعم از سالانه، فصلی، چند ساله و نظیر ای نها رونق داشته است؛ ولی این امر که رویدادها به جاذب ههای گردشگری تبدیل شوند ونقش مهمی در جذب گردشگران از نقاط مختلف جهان ایفا کنند پس از نیمه دوم قرن بیستم مد نظر قرار گرفته است.
شواهد تاریخی نشان م یدهد که در ده ههای پایانی قرن بیستم روند برگزاری رویدادهای گونا گون در مقاصد مختلف چنان شتاب گرفته است که گویا مسابق های در تدارک و برگزاری رویداد میان مقاصد گردشگری در جریان است. به ویژه آن دسته از مناطق جهان که جاذب ههای طبیعی یا فرهنگی و تاریخی مؤثری را نداشته، به برگزاری رویدادهای متفاوتی ) شامل جشنوار هها، فستیوا لها، کارنوا لها و نظایر ای نها( مبتنی بر مزی تهای خود پرداخت هاند و با خلق جذابی تهای مختلف سعی داشت هاند، گردشگران را از بازار تقاضای جهانی جذب کنند. آن دسته از مقاصد گردشگری که توانمند یهای گردشگری دیگری نیز داشتند در تلفیق با این توانمند یها از برگزاری رویدادها به عنوان کاتالیزوری در افزایش جذب گردشگران استفاده کرد هاند.
رویدادها و جشنوار هها با ایجاد تنوع در محصولات گردشگری به بر طرف کردن مشکل فصلی بودن، توزیع عادلانه پول، افزایش فرص تهای شغلی، افزایش طول اقامت گردشگران و افزایش در پرداختی گردشگران در آن منطقه کمک م یکنند، همچنین موجب افزایش آ گاهی در رابطه با مقصد، عرق ملی و همبستگی جامعه محلی م یشود. البته این نکته لازم به توجه است که این تأثیرات با توجه به اندازه و مقیاس رویداد از رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی مانند یک نمایش فرهنگی تا رویدادهای بزرگ مانند المپیک متفاوت است. یک رویداد موفق باعث م یشود که طول مدت اقامت و پرداخت یهای گردشگران افزایش پیدا کند. در نتیجه ورود گردشگر به منطقه به خاطر وجود رویداد ویژه یا جشنواره با خود پول، تنوع بازار، اشتغالزایی و
افزایش درآمدزایی واقعی و بالقوه به همراه دارد.
با توجه به آنچه بیان شد با بررسی هر چه دقی قتر رویدادها و جشنوار ههای برگزار شده در کشور م یتوان گا مهای مؤثرتری در جهت توسعه و گسترش این نوع گردشگری در کشور برداشت. فضای سرزمینی ایران با توجه به قدمت تاریخی و فرهنگی و تمدن ایران و پیوندهای حیات اجتماعی پیرامون سن تها، آئی نها و آداب و رسوم مناسب برگزاری انواع مختلف رویدادها و جشنوار هها در سه دسته رویدادهای مبتنی بر محیط )رویدادهای جغرافیایی(، رویدادهای مبتنی بر کن شهای متقابل انسانی )رویدادهای اجتماعی( و رویدادهای مبتنی بر مذهب )رویدادهای مذهبی( است.
مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور ظرفیت و پتانسیل کافی جهت برگزاری انواع رویدادهای متناسب با ویژگ یهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و تاریخی خود را دارد. بنابراین لازم است تا با بهر هگیری از دانش روز اقدا مهایی جهت توسعه گردشگری رویداد در این شهر به انجام رساند. با توجه به موضوع مهم گردشگری رویداد، گزارش «ارزیابی تأثیرات اقتصادی جشنوار هها و رویدادها » م یتواند راهنمای خوبی در این خصوص باشد.

فرزاد اصغری پور
رئیس گروه مطالعات و ارزیابی اقتصادی

نویسنده: بن یانژکو، ترور مولس و برنت ریچی
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
فهرست طبقات