• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع بوستان 2

     

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث خیابای سعدی حد فاصل سعدی 5 و 7
     زمان ساخت 2سال
    هزینه های ساخت پروژه 1,247,470 میلیون ریال
    کل درآمذهای پروژه هیلیوی ریال میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %43

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    پارکینگ 3 - و 2- 8803
    انبار، پارکینگ، تاسیسات -1 4401
    تجاری همکف,+1,+2 4401
    اقامتی +8الی +3 13900

     

     

    مزایای اصلی مجتمع بوستان یک

    • موقیعت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای مرکزی شهر مشهد خطوط قطار شهری
    • تلفیق معماری مناسب و سنتی و استفاده از رواق در پیاده روها
    • پتانسیل اقتصادی مناسب منطقه برای احداث کاربری تجاری و اقامتی
    • حفظ وانتقال مسجد وضع موجود به حاشیه خیابان و در مرکز پروژه بوستان 2
    • کمک به بهبود وضعیت تردد سواره و پیاده
    • توجه به پیاده مداری و دیدهای زیبا وجذاب
    • خرید در مکانی مفرح و ارام
    • برخورداری از واحدهای تجاری 50 و20 متر مربعی در 3 طبقه
    • برخورداری از واحدهای اقامتی در 6 طبقه
    • برخورداری از انبار
    • پارکینگ فراوان با سیستم هوشمند اختصاصی مجتمع و عمومی
    • بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در ساخت مجموعه ای خاص با معماری منحصر به فرد
    • دید مناسب واحدهای اقامتی به حرم مطهر
    • توجیه اقتصادی بسیار بالا با نرخ بازده 43 درصد برای سرمایه گذار و امکان بهره مندی از سود 1134 میلیارد ریالی
    •  

    موقعیت مکانی پروژه

    •  استقرار در شهرداری منطقه 8 و مجاورت شهرداری منطقه ثامن
    • استقرار در خیابان سعدی دارای 65.3 متر حاشیه(27.4 متر مربوط به حاشیه مسجد میباشد)
    • موقعیت مناسب به جهت:
    • نزدیکی به حرم
    1. دسترسی به میدان شهدا وخیابانهای دانشگاه چمران و امام خمینی
    2. دسترس مناسب به خطوط 2 3 4 قطار شهری مشهد در میدان شهدا در اینده
    • انطباق بر پلاک های موجود
      

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • دارای 37.9 متر در حاشیه خیابان سعدی
    • ورودی و خروجی مجزای پارکینگ
    • برخورداری از 43 واحد تجاری 50 متر مربعی در طبقه همکف و 108 واحد تجاری 20 متر مربعی در هر یک از طبقات 1 و2
    • کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری
    • استقرار نمایندگی های برندها و شرکت های داخلی و خارجی لوازم الکترونیکی ولوازم صوتی و تصویری و ....
    • خالص تجاری در طبقات تجاری %55 و ما بقی مختص فضای عمومی مجتمع راه رو ,راه پله, پله برقی, اسانسور, اسانسور حمل بار ,تاسیسات مجتمع  ,سرویس های بهداشتی
    • تنوع در متراژ دهنه واحدهای تجاری
    • واحد های اقامتی 1 الی 4 تخته
    • در نظر گرفتن شعب بانکی در طبقه همکف مجتمع
    • استفاده از رواق در طبقه همکف و اول در ترکیب با پیاده راه و ایجاد دید زیبا به خیابان سعدی از طبقات 1 و2 مجتمع
    • دسترسی پیاده راه در طبقات 1 و2 به وسیله پله برقی به صورت مستقیم از خیابان با ورودی و خروجی مجزا
    • پارکینگ طبقاتی هوشمند در سه طبقه با ظرفیت 466 خودرو سواری
    •  

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول براورد هزینه تملک زمین طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 خزید عزصه پزوصه 4,634 80.0 370,680 براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی

     

     

    جدول براورد هزینه پروانه ساختمانی

    ردیف شرح هزینه مساحت
    )متر مربع(
    هسینه واحد
    )میلیون ریال(
    کل هسینه
    )میلیون ریال(
    ملاحظات
    1 صدور پروانه کاربری اقامتی 13,900.1 -    
    2 صدور پروانه کاربری تجاری 11,815.4 -   براساس محاسبات
    کارشناسان
    3 صدور پروانه کاربری انبار 2,150.0 -  
      جمع کل 27,865.5 17.58 490,000  

     

     

    جدول براورد هزینه ساخت کاربری های طرح
    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) کل هزینه(میلیون ریال) هلاحظات
     1 هزینه ساخت کاربری اقامتی 13,900.1 8.0 111,200.6 بزاساس استعلام اس
    کارشناسای و بزرسی پزوصه
    های هشابه و شاهل ساخت
    ابنیه، انشعابات و اشتزاکات،
    تاسیسات، آسانسور و پله
    بزقی
     2 هزینه ساخت کاربری تجاری 11,815.4 8.5 100,431.2  
     3 هزینه ساخت کاربری انبار و تاسیسات 2,950.0 6.0 17,700.0
      ساخت تاسیسات 0.0 4.5 0.0
     4 هزینه ساخت پارکینگ 10,255.5 5.5 56,405.2
      جمع 38,921.0   285,737.1

     

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه کل هسینه
    )میلیون ریال(
    درصد از
    کل
    1 هزینه تملک 370,680 32.1%
    2 هزینه صدور پروانه 490,000 42.5%
    3 هزینه ساخت ابنیه 285,737 25%
    4 سایر هزینه ها )شامل طراحی نقشه و نظارت و محوطه سازی( 7,313 0.6%
      جمع کل 1,153,730.4 %100

     

     

    جدول براورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    ششماهه اول(میلیون ریال) ششماهه دوم(میلیون ریال) ششماهه سوم(میلیون ریال) ششماهه چهارم(میلیون ریال)  جمع ملاحظات
           
    1 هزینه  تملک 185,340.0 203,874.0 0.0 0.0 389,214.0
    2 هزینه  صدور پروانه 245,000.0 269,500.0 0.0 0.0 514,500.0
    3 هزینه  ساخت اقامتی 16,680.1 30,580.2 40,365.8 44,402.4 132,028.5.
    4 هزینه ساخت تجاری 20,086.2 27,618.6 36,456.5 33,418.5 117,579.9
    5 هزینه  ساخت انبار و تاسیسات 4,425.0 5,841.0 5,354.3 4,711.7 20,332.0
      ساخت تاسیسات 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    6 هزینه ساخت پارکینگ 14,101.3 15,511.4 17,062.6 18,768.8 65,444.1
    7 سایر هزینه ها 2,559.7 1,608.9 1,769.8 2,433.5 8,371.9
      جمع 488,192.3 554,534.1 101,009.0 103,735.0 1,247,470.4

     

    جدول براورد درامدهای پروژه بر اساس استعلام کارشناسان
    ردیف نوع کاربری زیربنای کل
    )مترمربع(
    قیمت فروش یک مترمربغ
    )میلیون ریال(
    درآمدکل
    )میلیون ریال(
    1 اقامتی 9,035.05 75 677,628.9
    2 تجاری 6,498.49 160 1,039,758.7
    3 انبار 1,720.00 60 103,200.0
      جمغ 17,253.54 ------- 1,820,587.6

     

    جدول براورد درامد های پروژه در طول زمان با احتساب تورم
    ردیف نوع
    کاربری
    ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 اقامتی 0 0 417,453 463,373 880,826
    2 تجاری 0 0 512,435 853,204 1,365,638
    3 انبار 0 0 50,861 84,684 135,545
        0 0 980,749 1,401,261 2,382,010

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 1,247,470 1,153,730
    2 درآمدهای فروش 2,382,010 1,820,588
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 1,134,539 666,857
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 91% 58%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 608,093 295,608
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 43% 28%

     

    تعداد بازدید :2031
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: