• دوشنبه،28 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • راهبردهای عملیاتی

     

    راهبردهای عملیاتی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد


     1.ایجاد رونق اقتصادی درشهرمشهد باحمایت از سرمایه گذاریهای خردوکلان بخش خصوصی درپروژه های شهری

    2. توسعه مشارکت صاحبان سرمایه جهت تامین منابع پایدار درامدی در شهر مشهد

    3. مدیریت برانتشار اوراق،استفاده از ابزارهای مالی جدید وتسهیل فرایندجذب تسهیلات واعتبارات

    4. تدوین وتسهیل فرایندهای توسعه تجاری بااستفاده از ابزارهای بازاریابی وفروش محصولات پروژه های اقتصاد شهری

    5. برنامه ریزی وانجام مطالعات وپژوهش بامحوریت اقتصاد شهری

    6. توانمندسازی فعالیتها وتبیین فرایندهای اجرایی در جهت توسعه اقتصادی شهر

    7. استفاده از توان بخش خصوصی درشناسایی وپیگیری تحقق فرصت های سرمایه گذاری


    8. پیشنهاد،ارزیابی،اولویت بندی ومدیریت سبد پروژهای اقتصادی شهر
     

     

     
                                                                                                 رضا خواجه نائینی

                                                                                   معاون اقتصادی و
    رئیس سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای شهرداری مشهد

     

     

     

    تعداد بازدید :1222
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: