• مدیر روابط عمومی : سید کمال ضیائی
    مدیر روابط عمومی : سید کمال ضیائی
    سید کمال  ضیائی
    مدیر روابط عمومی
    کارشناسی ارشد - -
    تلفن تماس :38491433-051
    رایانامه :