• دسته بندی گالری
      • بازگشت به بازدید ها            
      •  
      • ✅بازدید معاون اقتصادی از مراحل تملک بافت فرسوده منطقه ثامن و پروژه های سرمایه گذاری