شماره: 34/10665

سازمان اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی مزایده

موضوع : آگهی مزایده عمومی CNG

         باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی CNG معاونت اقتصادی شهرداری مشهد مقدس در نظر دارد واگذاری بهره برداری از دو جایگاه ه CNG(خدمات موتوری و جاهد شهر ) در تملک خود را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای مجوز شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی واگذار نماید. لذا از متقاضیانی که تمایل به شرکت در این مزایده را دار...

زمان شروع:1401/01/27
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/02/14 15:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/02/14 15:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1401/02/15 10:00:00
اطلاعات بیشتر

یادداشت ها

ویدئوها

دیگر رسانه ها

پورتال شهرداری مشهد

Smiley face

آخرین اخبار

No Cache
Gt: 4.4007980028788
Qt: 4.8953654766083