• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • جمع آوری نقدینگی خرد و مشارکت در سرمایه گذاری های سودآور
    با جمع آوری سرمایه های خرد مردمی آنان را در سود حاصل از طرح های سودآور شریک میکنیم چراکه شهرداری متعلق به مردم است.
    ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ادامه خبر
    پیشرفت ۵۵ درصدی در پروژه‌های مشارکتی

    جذب سرمایه و افزایش مشارکت سرمایه‌گذارها در پروژه‌ها نه‌تنها بار مالی روی دوش شهرداری را کم می‌کند، بلکه به‌نوعی روحیه مشارکت و همکاری را هم در جامعه پراکنده می‌کند.
    ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ادامه خبر